<span>Kolekcja</span> W wodzie
<span>Kolekcja</span> Na lądzie
<span>Kolekcja</span> W wodzie
<span>Kolekcja</span> Na lądzie

Immerse Yourself | Zanurz się

AQUAPAC oferuje szeroki wybór modeli wodoszczelnych futerałów ułatwiających skuteczną ochronę cennych przedmiotów oraz przenośnych urządzeń elektronicznych przed utopieniem bądź uszkodzeniami spowodowanymi zawilgoceniem lub trwałym zanieczyszczeniem. Wejdź do naszego sklepu i skorzystaj z bogatej ofert produktów Aquapac na lądzie i na wodzie.

Rozpocznij zakupy

Najnowsze produkty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AQUAPAC.PL

 

 

publikacja: 1 września 2016 rok

 

Sprzedaż futerałów i pokrowców wodoszczelnych AQUAPAC prowadzi wyłączny polski przedstawiciel angielskiego producenta – firma RADICOM s.c. z siedzibą w Gdyni (81-392) przy ul. Słowackiego 58/6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 584 18 32 463.

 

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 586616056.

 

§ 1.

 

DEFINICJE

 

Na po­trzeby ni­niej­szego re­gu­la­minu przyj­muje się na­stę­pu­jące zna­cze­nie po­niż­szych po­jęć:

 

1.       Futerał – ogólna nazwa plecaków, worków i pokrowców dostępnych w Sklepie.

 

2.       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu detalicznego w Sklepie.

 

3.       Regulamin – niniejszy regulamin.

 

4.       Rejestracja – wpisanie w specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu danych koniecznych do dokonania zakupu oraz do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktura VAT).

 

5.       Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.aquapac.pl.

 

6.       Sprzedawca – firma Radicom s.c. z siedzibą w Gdyni (81-392) przy ul. Słowackiego 58/6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 584 18 32 463.

 

§ 2.

 

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 

1.       Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający informuje o ofercie angielskiego producenta AQUAPAC oraz prowadzi sprzedaż detaliczną Futerałów. Futerały są nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta. Futerały są objęte 5-letnią gwarancją producenta.

 

2.       Aby dokonać zakupu, należy skorzystać z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i dowolnej przeglądarki internetowej.

 

3.       Klient może dokonać zakupu dowolnego Futerału, który jest aktualnie dostępny (aktywny jest przycisk „Do koszyka”).

 

4.       Ceny widniejące przy Futerałach są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

5.       Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej podczas zakupu między Sprzedawcą a Klientem.

 

§ 3.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 

W celu dokonania zakupu Klient powinien podjąć następujące kroki

 

1.       Wybrać dowolny Futerał w odpowiedniej kategorii Sklepu i umieścić go na liście zakupów poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. W przypadku zamawiania większej liczby Futerałów tego samego rodzaju należy zmienić liczbę sztuk w okienku, a w przypadku zamawiania większej liczby różnych – wrócić do kategorii produktów i powtórzyć procedurę.

 

2.       W widoku koszyka znajdą się wszystkie wybrane Futerały, a ceny się zsumują. Na tym etapie można dokonywać zmian – usunąć Futerały, zmienić liczbę sztuk lub ponownie wrócić do wybranej kategorii i dodawać kolejne Futerały. Po zweryfikowaniu listy należy kliknąć przycisk „Zamówienie”, który przeniesie na stronę logowania/rejestracji.

 

3.       Klient, który wcześniej zarejestrował się na stronie, może teraz wpisać dane logowania. Jeśli nie jest zarejestrowany, może się na tym etapie zarejestrować lub wybrać opcję „Zamówienie bez rejestracji”. Należy podać wymagane do zakupu dane (dane wymagane zaznaczone są gwiazdką).

 

4.       Podany adres jest domyślnym adresem do wysyłki. Jeśli przesyłka ma trafić pod inny adres, należy wybrać „Tak” przy zdaniu „Inny adres wysyłki”, a następnie wpisać ten adres w pola formularza i przejść „Dalej”.

 

§ 4.

 

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 

1.       Klient dokonuje wyboru płatności spośród dwóch dostępnych: przedpłata na konto lub płatność za pobraniem. Po wybraniu przedpłaty na konto pojawią się dane do przelewu. Wybór płatności za pobraniem skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 2,00 zł.

 

2.       Sprzedawca realizuje przesyłki za pomocą firmy kurierskiej K-ex. Koszt dostawy ponosi Klient. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę w wysokości 24,60 zł.

 

§ 5.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1.       W podsumowaniu zamówienia znajduje się cena zakupu uwzględniająca wszelkie koszty oraz dane Klienta. Klient ma również możliwość wpisania uwag związanych z zamówieniem czy przesyłką. W tym miejscu Klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i zatwierdza zamówienie przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi między Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy sprzedaży Futerałów wymienionych w zamówieniu.

 

2.       Na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia oraz dane do przelewu.

 

3.       Sprzedawca zrealizuje zamówienie z chwilą odnotowania wpłaty w wysokości wymienionej w podsumowaniu. W celu przyspieszenia procedury Klient może przesłać potwierdzenie przelewu na adres Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Orientacyjny czas dostawy to 24 godziny (z pominięciem weekendu), ewentualne wydłużenie czasu dostawy może wynikać z niezależnych od Sprzedawcy przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

 

§ 6.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient może odstąpić od umowy ze Sprzedawcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Futerałów (doręczenia przez kuriera). Aby sko­rzy­stać z prawa od­stą­pie­nia od umowy, Klient musi po­in­for­mo­wać Sprzedawcę o swo­jej de­cy­zji o od­stą­pie­niu od umowy w dro­dze jed­no­znacz­nego oświad­cze­nia (list polecony lub wiadomość pocztą elek­tro­niczną). Aby za­cho­wać ter­min do od­stą­pie­nia od umowy, wy­star­czy, aby Użytkownik wy­słał in­for­ma­cję do­ty­czącą wy­ko­na­nia przy­słu­gu­ją­cego mu prawa od­stą­pie­nia od umowy przed upły­wem ter­minu do od­stą­pie­nia od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

3. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Futerałów wraz z dowodem zakupu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni. Do czasu zwrotu Futerałów Klient odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie lub inne zmniejszenie ich wartości handlowej, będące wynikiem korzystania z Futerałów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zakupione Futerały należy zwrócić na adres: Radicom s.c., 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 58/6. Koszt opakowania i odesłania Futerałów ponosi Klient.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Futerałów, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Futerałów oraz koszt wysyłki Futerałów do Klienta. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na wskazane przez klienta konto na podstawie faktury korygującej wystawionej przez Sprzedawcę.

6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego zniszczenia, uszkodzenia lub innego zmniejszenia ich wartości handlowej, będącego wynikiem korzystania z Futerałów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca pomniejszy zwracaną kwotę proporcjonalnie do stopnia utraty wartości handlowej Futerałów.

 

§ 7.

 

REKLAMACJE

 

1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Futerałów wolnych od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne zakupionych Futerałów. Odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).

 

2.       Futerały są objęte 5-letnią gwarancją producenta.

 

3.       Klient może skła­dać re­kla­ma­cje do­ty­czące za­ku­pio­nych Futerałów. Pisemna reklamacja po­winna zo­stać dostarczona przesyłką poleconą lub kurierską wraz z reklamowanymi Futerałami i dowodem zakupu.

 

4.       Reklamacja po­winna za­wie­rać dane umoż­li­wia­jące iden­ty­fi­ka­cję Użytkownika, przed­miot re­kla­ma­cji oraz żą­da­nia zwią­zane z re­kla­ma­cją. W przy­padku otrzy­ma­nia nie­kom­plet­nej re­kla­ma­cji Sprzedawca we­zwie Klienta do jej uzu­peł­nie­nia pod ry­go­rem po­zo­sta­wie­nia re­kla­ma­cji bez roz­po­zna­nia.

 

5.       Sprzedawca usto­sun­kuje się do kom­plet­nej re­kla­ma­cji w ciągu 14 dni od dnia do­rę­cze­nia kompletnej re­kla­ma­cji Sprzedawcy.

 

§ 8.

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

1.       Sprzedawca gwa­ran­tuje po­uf­ność wszel­kich udo­stęp­nio­nych mu da­nych oso­bo­wych.

 

2.       Dane oso­bowe Klienta umiesz­czone w ba­zie da­nych Sprzedawcy są prze­twa­rzane wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji zamówienia.

 

3.       Dane oso­bowe są gro­ma­dzone z na­le­żytą sta­ran­no­ścią i od­po­wied­nio chro­nione przed do­stę­pem do nich przez osoby do tego nie­upo­waż­nione, a ich prze­twa­rza­nie od­bywa się w zgo­dzie oraz na wa­run­kach okre­ślo­nych szcze­gó­łowo w:

 

a)      usta­wie z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

 

b)      usta­wie z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

 

c)       roz­po­rzą­dze­niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie do­ku­men­ta­cji prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych oraz wa­run­ków tech­nicz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych, ja­kim po­winny od­po­wia­dać urzą­dze­nia i sys­temy in­for­ma­tyczne słu­żące do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

 

4.       Użytkownikowi przy­słu­gują prawa okre­ślone w ak­tach praw­nych, o któ­rych mowa w ust. 3 po­wy­żej, w tym w szcze­gól­no­ści do:

 

a)      wglądu do swo­ich da­nych oso­bo­wych,

 

b)      żą­da­nia uzu­peł­nie­nia, uak­tu­al­nie­nia, spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych, cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, je­żeli są one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zo­stały ze­brane z na­ru­sze­niem ustawy albo są już zbędne do re­ali­za­cji celu, dla któ­rego zo­stały ze­brane.

 

5.       Sprzedawca wy­ko­rzy­stuje pliki co­okies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­stowe prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta (np. kom­pu­te­rze, ta­ble­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.

 

6.       Sprzedawca prze­cho­wuje pliki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta, a na­stęp­nie uzy­skuje do­stęp do in­for­ma­cji w nich za­war­tych w ce­lach sta­ty­stycz­nych oraz w celu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia pro­cesu za­ku­po­wego, o któ­rym mowa w § 3 Regulaminu.

 

7.       Pliki co­okies mogą być przez Klienta usu­nięte po ich za­pi­sa­niu przez Sprzedawcę po­przez od­po­wied­nie funk­cje prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej, pro­gramy słu­żące w tym celu lub sko­rzy­sta­nie z od­po­wied­nich na­rzę­dzi do­stęp­nych w ra­mach sys­temu ope­ra­cyj­nego, z któ­rego ko­rzy­sta Klient.

 

8.       Zmiana kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej, która unie­moż­li­wia lub ogra­ni­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści w pro­ce­sie za­ku­po­wym, o któ­rym mowa w § 3 Regulaminu.

 

§ 9.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1.       Klient ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, między in­nymi:

 

a)      zwró­ce­nia się do sta­łego po­lu­bow­nego sądu kon­su­menc­kiego z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie sporu wy­ni­kłego z za­war­tej umowy,

 

b)      zwró­ce­nia się do wo­je­wódz­kiego in­spek­tora Inspekcji Handlowej z wnio­skiem o wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia me­dia­cyj­nego w spra­wie po­lu­bow­nego za­koń­cze­nia sporu mię­dzy Klientem a Sprzedawcą,

 

c)       sko­rzy­sta­nia z po­mocy po­wia­to­wego (miej­skiego) rzecz­nika praw kon­su­menta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych za­dań na­leży ochrona kon­su­men­tów.

 

2.       Bardziej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Klient może szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.

 

3.       Klient może rów­nież sko­rzy­stać z plat­formy ODR, która do­stępna jest pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­tami i przed­się­bior­cami dą­żą­cymi do po­za­są­do­wego roz­strzy­gnię­cia sporu do­ty­czą­cego zo­bo­wią­zań umow­nych wy­ni­ka­ją­cych z in­ter­ne­to­wej umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usług.

 

§ 10.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu.

 

2.       Sprzedawca za­strzega so­bie moż­li­wość do­ko­na­nia zmian w Regulaminie, które wcho­dzą w ży­cie z dniem ich pu­bli­ka­cji na stronie sklepu. Do umów za­war­tych przed zmianą Regulaminu sto­suje się wer­sję Regulaminu obo­wią­zu­jącą w dniu za­war­cia przez Klienta umowy ze Sprzedawcą.

 

  1. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

RADICOM s.c. 

 

ul. Słowackiego 58/6

 

81-392 Gdynia

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

telefon 586616056

 

 

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących futerałów:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

(proszę wymienić zwracane towary lub numer zamówienia)

 

 

 

Data zawarcia umowy _________________________________________

 

Data odbioru towaru _________________________________________

 

Numer faktury _______________________________________________

 

Imię i nazwisko Klienta _________________________________________

 

Adres Klienta

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

 

 

data i podpis Klienta __________________________________________________________________________________

 

(wymagane, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

wydłużona 5-letnia gwarancja

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że gwarancja na futerały/pokrowce AQUAPAC, obejmuje szerszy zakres świadczeń w porównaniu z wyrobami innych producentów.
Jeżeli futerał/pokrowiec okaże się zawodny z powodu wad powstałych przy produkcji, gwarancja obejmuje zarówno wymianę produktu, jak i rekompensatę strat związanych z zalaniem przedmiotów, które zawierał.

Czytaj więcej